Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Pályázati felhívás

ügyvezetői álláshely betöltésére

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 

a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú  Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

vezetői (ügyvezetői) álláshelyének betöltésére

 

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) taggyűlése pályázatot hirdet a Társaság ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére.

 

A Társaság alapfeladata és célja a gödöllői Grassalkovich-kastély műemlék épület, az ott működő muzeális intézmény működtetése, fejlesztése, illetve a hatvani Grassalkovich-kastély műemlék épület, és az abban működő Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum üzemeltetése, fejlesztése.  

 

A vezető fő feladatai:

 • a Társaság ügyeinek vitele, ennek keretében egyszemélyi felelős vezetőként irányítja és ellenőrzi a Társaság napi munkáját a jogszabályok és a társasági szerződés keretei között, illetve a taggyűlés döntéseinek megfelelően;
 • jogosult dönteni minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe;
 • kialakítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett;
 • gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és egyéb nyilvántartásainak szabályszerű vezetéséről, nyilvántartja a taggyűlés határozatait;

§  gondoskodik a Társaság eredményes működtetéséről, az állami vagyon megőrzéséről;

§  biztosítja a Társaság fenntartható működését, a Társaság bevételeinek folyamatos növelését;

§  gondoskodik a Társaság üzleti stratégiájának, továbbá általános, szakmai és gazdasági programot magában foglaló részletes szakmai és üzleti tervének elkészítéséről;

§  pénzügyi és szakmai beszámolót készít a Társaság vagyoni helyzetéről, a működési támogatás felhasználásáról, a Társaság üzleti és szakmai eredményeinek alakulásáról,

§  ellátja mindazon feladatokat, amelyek ellátására a vonatkozó jogszabályok és a Társaság működése során, annak nevében kötött szerződések alapján köteles;

 • konzultációt folytat az érintett társadalmi szervezetekkel és reprezentatív szakmai testületekkel a Társaság alapfeladatait érintő kérdésekben;
 • képviseli a Társaságot a bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben;
 • tájékoztatja a taggyűlést a Társaság működéséről, az taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben határozat meghozatalát kezdeményezi, a határozatokat végrehajtja.


A vezetői megbízás betöltésének feltételei:

 

 • felsőfokú végzettség,
 • legalább 3 év szakmai gyakorlat (műemlék ingatlan hasznosítását, fejlesztését végző szervezetnél, turisztikai területen, vagy muzeális intézménynél a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben),
 • európai uniós tagországi állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar nyelv ismerete,
 • angol nyelv tárgyalási szintű ismerete,
 • vagyonnyilatkozat tétel az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglaltaknak megfelelően,
 • a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági átvilágítás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálása során előnyben részesül, aki rendelkezik:

 • nonprofit szférában szerzett vezetői tapasztalattal,
 • egy vagy több további idegen nyelv ismeretével.

 

A pályázathoz csatolni kell:

§ a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajzot,

§ a pályázó iskolai végzettségét, egyéb szakképzettséget, nyelvismeretet, képesítést tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,

§ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt,

§ összegzést a pályázó személyes motivációjáról, a Társaság jelenlegi működésére vonatkozó észrevételeiről,

§ a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, gazdasági stratégiát, kitérve benne külön-külön a Társaság közhasznú és vállalkozási tevékenységével kapcsolatos elképzelésekre,

§ a Társaság szervezeti, vezetési, működési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket, az adott szervezeti felépítésre reflektálva,

§ marketing, PR, belső-külső kommunikációs stratégiai elképzeléseket, belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok és együttműködések tervezetét,

§ nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik,

§ nyilatkozatot arról, hogy a pályázó aláveti magát a munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásnak.

 

A pályázat nyertesét a Társaság taggyűlése bízza meg, feladatait munkaszerződés keretében látja el. A megbízás időtartama: 2017. január 1.- 2020. december 31. A munkába lépés napja a megbízás kezdetének első munkanapja.

A munkabér a felek közötti megállapodás, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján kerül megállapításra.

 

A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, amely tartalmazza a Társaság:

§ hatályos Társasági Szerződését

§ hatályos, a taggyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát,

§ működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, látogatottság, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok).

 

A pályázati dokumentáció eléréséhez kapcsolattartó: dr. Törő Fanni (Miniszterelnökség - Kulturális Fejlesztési Főosztály, telefon: +36-1-896-1799

e-mail: patkoordinacio@me.gov.hu ).

 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról 2016. december 15. napjáig dönt a Társaság taggyűlése. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak, majd az eredmény a Társaság honlapján kerül közzétételre. A nem nyertes pályázatok a döntést követően visszajuttatásra kerülnek a pályázóknak.

 

A pályázat benyújtásának helye és ideje: a pályázatot ­– a pályázó által minden oldalán szignálva ­– két példányban, zárt borítékban 2016. november 25-ig a „Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető” jeligére szükséges benyújtani a Miniszterelnökség Kulturális Fejlesztési Főosztályra

§ postai úton, a 1357 Budapest, Pf. 6. címre,

vagy

§ személyesen, hivatali időben a 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. IV. emeleti címen.

 

 

 

 Nyomtatóbarát verzió:  Nyomtatóbarát verzió

Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllő város
MNV
Sisi út
Emberi Erőforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllői Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia