Akadálymentes verzió DE EN HU
KiállításokProgramokRendezvényhelyszínGyermekek kastélya
 

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

   
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok
  Adatkör Tartalom
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei  

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852 hrsz.
Tel: + 36 28 430 864
Tel/Fax:+ 36 28 420 331
titkarsag@kiralyikastely.hu
www.kiralyikastely.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai GKK_szervezeti_felepites.docx
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  GKK vezetők 20170313.docx
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend  Társaságunkra nem releváns! Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos
információ nyújtásra szolgáló elérhetőségeket a honlapon az adott szolgáltatás
menüjében találják meg! Egyéb elérhetőségek a "kapcsolat" menüpontban.
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Társaságunkra nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Társaságunkra nem releváns
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Jelenleg ilyennel Társaságunk nem rendelkezik
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai Jelenleg ilyennel Társaságunk nem rendelkezik
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye Társaságunkra nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Jelenleg nincs megjelenés.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Budapest Környéki
Törvényszék Cégbírósága 
1146 Budapest, Hungária krt 179-189.
Telefon: 06-1-273-3999
budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege  A Polgári Törványkönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint 
az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény
A Társaság hatályos adatvédelmi szabályzata csatolmányként került feltöltésre.
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Társaságunkra nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Társaságunkra nem releváns
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Társaságunkra nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Társaságunkra nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  Adatkezelések_GKK.pdf
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Jelenleg nincs megjelenés.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Társaságunkra nem releváns
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Társaságunkra nem releváns
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Jelenleg ilyennel Társaságunk nem rendelkezik
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Jelenleg ilyennel Társaságunk nem rendelkezik
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17196.pdf?ctid=762
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve A Társaság adatkezelési szabályzata:
Adatvédelmi szabályzat 20180525 (csatolmány)
Az egyedi adatigénylés módja a IV.1. alpontban került meghatározásra.
Társaságunk az adatvédelni felelős és információs jogokkal kapcsolatos
tevékenységek ellátására az L-Tender Kft-t bízta meg.
Honlap használattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás:
ADATKEZELÉSI tájékoztatás.pdf
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  www.ksh.hu/apps/vg.hataridonaplo.tab
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Statisztikai azonosító: 18665161 9102 572 13
www.ksh.hu/apps/vg.hataridonaplo.tab
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Társaságunkra nem releváns
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  Társaságunkra nem releváns
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista Társaságunkra nem releváns
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma Társaságunkra nem releváns
20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Társaságunkra nem releváns
21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Társaságunkra nem releváns
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Társaságunkra nem releváns
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Társaságunkra nem releváns
III. Gazdálkodási adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  GKK_KN_KFT_Éves beszámoló mérlege_2017_aláírt.pdf 
GKK_KN_KFT_Kiegészítő melléklet_2017_aláírt.pdf
GKK_KN_KFT_Éves beszámoló eredménykimutatása_2017_alíárt.pdf
GKK_KN_KFT_Közhasznúsági melléklet_2017.pdf 
 
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve GKK KN Kft vezető tisztságviselőinek, FB tagjainak adatai_201810.pdf
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Társaságunkra nem releváns
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 5mft-t_meghalado_szerzodesek_GKK.pdf
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Társaságunkra nem releváns
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Jelenleg ilyennel Társaságunk nem rendelkezik
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Jelenleg ilyennel Társaságunk nem rendelkezik
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  GKK_kozbesz_terv_2017_v0727.xlsx
 
IV. Egyedi adatigénylés
1.  Egyedi adatigénylést a Társaság ügyvezető igazgatójának címezve
a Társaság I.1. elérhetőségeire eljuttava fogadunk. Szóbeli adatigénylést a Társaság székhelyén,
annak titkárságán, hétköznaponként 8:30 és 16:00 között lehetséges előterjesztei. 
Informacioszabadsag_szabalyzat.pdf 
 
Letölthető dokumentumok:

Csatolmányok:

- GKK_KN_KFT_Éves beszámoló mérlege_2017_aláírt.pdf
- GKK_KN_KFT_Kozhasznu_jelentes_2011.pdf
- GKK_KN_KFT_Kiegészítő melléklet_2017_aláírt.pdf
- GKK_KN_KFT_Éves beszámoló eredménykimutatása_2017_alíárt.pdf
- GKK_KN_KFT_SZJA1%_2016.pdf
- GKK_KN_KFT_KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET_2015.pdf
- GKK_KN_KFT_EREDMÉNYKIMUTATÁS_2015.pdf
- Adatvédelmi_szabályzat_20180525-min.pdf
- 5mft-t_meghalado_szerzodesek_GKK.pdf
- Adatkezelések_GKK.pdf
- Hatarozatok_konyve.pdf
- GKK_KN_KFT_KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET_2015.pdf
- GKK_KN_KFT_MÉRLEG_2015.pdf
- GKK KN Kft vezető tisztságviselőinek, FB tagjainak adatai_201804.pdf
- GKK vezetők 20170313.docx
- GKK_szervezeti_felepites.docx
- ADATKEZELÉSI tájékoztatás.pdf
- Informacioszabadsag_szabalyzat.pdf
- GKK_KN_KFT_Közhasznúsági melléklet_2017.pdf
- GODOLLOI_KIRALYI_KASTELY_MERLEG_2016_alairt.pdf
- szja_2015_közzététel.pdf
- GODOLLOI_KIRALYI_KASTELY_EREDMENYKIMUTATAS_2016_alairt.pdf
- GODOLLOI_KIRALYI_KASTELY_KIEGESZITO_MELLEKLET_2016_alairt.pdf
- GODOLLOI_KIRALYI_KASTELY_KOZHASZNUSAGI_MELLEKLET_2016_alairt.pdf
- Gödöllői KK Közhasznú Nonprofit Kft Éves jelentés 2017.pdf
- GKK_kozbesz_terv_2017_v0727.xlsx
- SZMSZ_2018_.pdf
- GKK KN Kft vezető tisztságviselőinek, FB tagjainak adatai_201810.pdf


Nyomtatóbarát verzió:  Nyomtatóbarát verzió

Megosztás:  

European Royal Residences
Gödöllõ város
MNV
Sisi út
Emberi Erõforrás Minisztérium
Magyar Nemzeti Galéria
MT Zrt
SZIL-HÁZ
Új Széchenyi terv
Magyar Nemzeti Múzeum
Turisztikai Egyesület
Gödöllõi Régió Turisztikai Honlapja
MÁV Nosztalgia Kft.
Zeneakadémia